Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Wonen in Amstelveen 2016

Uit de nota:

Het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief wonen in Amstelveen geeft een beeld van de toekomstgebaseerd op het beeld dat we nu hebben. Het laat zien dat de optelsom van ontwikkelingen bijdraagt aan de toekomst van Amstelveen. Een toekomst waarin we knelpunten in de stad aanpakken, waarin we kwaliteit toevoegen, woningen bouwen waar onze stad behoefte aan heeft en krachtige wijken realiseren.

 

Zeker als het gaat om transformatie van particulier eigendom vraagt dit om extra inspanningen.Enerzijds zal de markt voldoende ruimte moeten worden geboden om transformaties financieel haalbaar te krijgen, anderzijds zal de gemeente sterk moeten sturen op het toevoegen van kwaliteiten en het voldoen aan de beleidsuitgangspunten, zoals het bestrijden van de kantoorleegstand en het leveren vaneen bijdrage ter verlichting van de druk op de woningmarkt. Tevens bestaat echter het risico dat maatschappelijke weerstand kan ontstaan, omdat bouwmassa’s toenemen. In dit stuk stellen wij daarom voor een aantal uitgangspunten vast te stellen voor een aantal locaties in de stad waar wij ontwikkelingen voorzien. Deze uitgangspunten helpen ons om de ontwikkelingen op gang te brengen die nodig zijn om onze ambities die wij voor Amstelveen hebben te verwezenlijken.

 

Dit document dat op 9 november 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld, is nog steeds van kracht. De Kantorentransformatie Bovenkerkerweg is hierin ook opgenomen (vanaf blz 12). Op basis van een stedenbouwkundig beeld dat passend is bij de achterliggende wijk Middenhoven wordt in dat stuk uitgegaan van 150 wooneenheden voor de Bovenkerkerweg 2-8. Dat wijkt nogal af van het huidige plan van 250 woningen op deze locatie.

 

Opmerkelijk is dat in het stuk is opgenomen:

Aan de uitwerking van een eerste initiatief voor sloop nieuwbouw naar appartementen voor de twee noordelijkste kantoren (Bovenkerkerweg 2-8) wordt momenteel al in samenwerking met de eigenaren gewerkt.

Dit betekent dat tijdens de discussie over de Hoogbouwvisie in de gemeenteraad dit plan al concreet aan de orde was.

Was de gemeenteraad tot een ander besluit gekomen als ze dat hadden geweten?

Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Wonen In Amstelveen 2016
PDF – 3,4 MB 485 downloads