Middenhoven Middenbouw

Een buurtinitiatief voor heel Middenhoven - Houd Middenhoven groen en de gebouwen laag


Verkiezingen en Bouwplannen Bovenkerkerweg

Beste buurtbewoners,

We hebben de politieke partijen in de Gemeenteraad twee stellingen voorgelegd. Niet alle partijen hebben gereageerd. Met de stelling ‘De Bovenkerkerwegzone blijft een integraal onderdeel van de wijk Middenhoven’ zijn alle partijen het eens. Hieronder de reactie op de stelling:

‘De maximale bouwhoogte voor de Bovenkerkerwegzone is de Amstelveense maat (18 meter)’.


VVD

Eens met de stelling. 

Dit staat er erin ons verkiezingsprogramma over de bouwhoogte in zijn algemeenheid. "De VVD is kritisch op hoogbouw (nee, tenzij als uitgangspunt). Hoogbouw wordt gedefinieerd als meer dan 5 woonlagen. Hoogbouw moet bovendien passen in de leefomgeving en bij de uitstraling van Amstelveen"

Daarnaast hebben we op onze kieslijst ook een direct betrokkene die in Middenhoven woont Arjan Gerritsen. (nr 11 op de lijst)

50PLUS Amstelveen

Eens met de stelling.

Voor ons is het uitgangspunt dat het past binnen de bestaande woonomgeving. De huidige hoogte is wat ons betreft het maximum. Weet de exacte hoogte niet maar denk dat deze gezien het aantal verdiepingen onder of rond de 18 meter zal bedragen.

Actief voor Amstelveen

Eens met de stelling.

Wij vinden deze bouwhoogte een acceptabele voor deze omgeving. Misschien iets hoger (25 meter) op 1 op 2 plekken om een architectonisch accent aan te brengen

D66

Niet eens met de stelling.

Slanke hoogteaccenten zijn langs  de Bovenkerkerweg volgens D66 mogelijk, indien goed gepositioneerd en op voldoende afstand van de bestaande laagbouw. D66 zou graag zien dat de rest van het kavel dan niet óók bebouwd wordt tot de maximale 18 meter. Slanke hoogbouw kan volgens D66 bijdragen aan betaalbare woningen, minder m2 bebouwing op het kavel en meer ruimte voor groen en verblijven.

Burgerbelangen Amstelveen

Eens met de stelling.

Woningen zijn hard nodig. Bba wil bouwen maar in balans en 18 m is de amstelveense maat, ook hier, zeker als het gebied onderdeel blijft van de bestaande wijk.


Vervolgproces Ontwikkelzone Bovenkerkerweg 18-01-2022

Lees hier verder over het vervolgproces met betreft het ontwikkelzone Bovenkerkerweg:

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/1e4974ba-2745-4891-a922-858fcf3ca829


Zorgen over de plannen voor de Bovenkerkerweg 2-8

In Middenhoven maken wij ons zorgen. Er zijn plannen om twee kantoorgebouwen aan de Bovenkerkerweg 2-8 te vervangen door 250 appartementen in hoogbouwflats. De kantoorgebouwen zijn nu 3 en 4 verdiepingen hoog en worden mogelijk vervangen door 3 gebouwen van 6 tot 8 verdiepingen en zelfs een woontoren van 14 verdiepingen hoog. Dat zou het hoogste gebouw van heel Middenhoven worden! En dat vlakbij een deel van de wijk dat alleen bestaat uit eengezinswoningen in laagbouw. Hoogbouw en torens passen niet in dit gebied. Wij zijn niet tegen bouwen of ontwikkelen, zolang het maar past bij onze buurt.

Het bouwplan is te veel (250 appartementen), te hoog (14 verdiepingen) en leidt tot verlies van groenbeleving. Er zijn veel zorgen in de buurt. Daarom is het belangrijk dat we onszelf informeren en actief een rol nemen in de plannen.

Wij willen informeren, agenderen en activeren met als doel om eventuele herontwikkeling in Middenhoven passend bij de wijk te houden.


Op de korte termijn betekent dit het voorkomen dat het huidige plan aan de Bovenkerkerweg 2-8 wordt uitgevoerd, maar wordt aangepast.

Klik op de schetsen om te vergroten


Sluit je aan bij ons buurtinitiatief


Laatste Nieuws

Bewoners rand Middenhoven willen geen hoge woontorens langs Bovenkerkerweg

"...Volgens de bewoners is behoud van dit groen van belang omdat Middenhoven een versteende wijk met woonerven is, waarbij er destijds voor gekozen is om het groen aan de buitenkant te situeren. Ze vinden hoogbouw ook niet passen bij de wijk en vrezen voor aantasting van woongenot en de leefomgeving."

 


Een KOLOS: te groot, te hoog, ten koste van het groen!

Onze belangrijkste punten op een rij

Dit plan is te veel

Het geplande volume van 250 woningen creëert zijn eigen problemen:

 • Door (terecht geëist!) parkeren op eigen terrein zal het hele perceel verstenen.
 • Om het parkeren mogelijk te maken is een bovengrondse parkeergarage nodig van 1,5 bouwlagen hoog en 80 meter lang, recht tegenover de bestaande woningen op de Bouwmeester en de Chirurgijn.
 • Door het aanleggen van een half verdiepte parkeergarage is het de grote vraag of de bomen in de groenstrook zullen overleven. En zonder grote bomen kijken we recht tegen de gebouwen aan.
 • De ontsluiting van het perceel via Poortwachter waarbij een voetpad, fietspad en trambaan moet worden gekruist leidt in de spits tot 100 voertuigen per uur uit een verkeersstudie (2019) die nog uitging van 223 parkeerplaatsen in plaats van 350 nu.
 • De bouwplannen vallen in de buurt Beroepenbuurt. Deze buurt telt op dit moment zo’n 648 woningen. Wanneer in deze buurt 250 nieuwe woningen worden gebouwd dan betekent dat een uitbreiding van maar liefst 38,6%.
 • De huidige bevolkingsdichtheid Waardhuizen-Middenhoven (64/km2) is nu al een van de hoogste van Amstelveen (gemiddeld 21/km2).
 • In het verleden (Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief) werd voor het perceel een aantal van 150 woningen haalbaar geacht door de gemeente.

Huidige situatie vs. nieuwe plannen

Klik om te vergroten

Oplossing: beperk het volume tot 150 woningen. Ook dan zal de ontsluiting nog een uitdaging zijn. Maar parkeren kan dan mogelijk wel onder de gebouwen, zoals gewenst door de gemeente.

Dit plan is te hoog

 • Het plan past niet bij de laagbouw die dit deel van Middenhoven is, net zomin als dat het bij andere laagbouwwijken in Amstelveen zou passen.
 • Dat vonden we tijdens de discussie rond de hoogbouwvisie en dat vinden we nog steeds. De hoogte van een concreet project zou passen bij de omgeving waar het in staat.
 • Hoogbouw past misschien stedenbouwkundig bij de brede Bovenkerkerweg (de mening van de gemeente), maar past stedenbouwkundig niet bij de laagbouw Beroepenbuurt.
 • De bouwhoogte is substantieel hoger dan de bouwhoogte van de huidige kantoren. Daardoor zal meer schaduwwerking ontstaan.
 • Dit zal ook leiden tot een negatief effect op de privacy, vooral omdat het woningen ipv kantoren zijn.

Huidige situatie vs. nieuwe plannen (oude tekeningen nog zonder de 2 extra verdiepingen!)

Klik om te vergroten

Oplossing: dezelfde bouwhoogte als van de huidige kantoren aanhouden.

De groenbeleving verdwijnt

 • Het plan ligt in de groene zoom rond de woonwijk. In tegenstelling tot andere Amstelveense wijken kent Middenhoven nauwelijks waterpartijen en groene stroken binnen de laagbouw woonwijk, maar is het groen aan de rand gesitueerd, op het centraal gelegen wijkpark na. Door hoger te bouwen dan de huidige situatie en te bouwen tot ver boven de boomtoppen verdwijnt de groenbeleving en is de bebouwing geen eiland meer in het groen.

Dit plan past niet en is niet wenselijk in Middenhoven


Laatste acties


VVD fractie bezoekt Middenhoven – Middenbouw


D66 Amstelveen deelt zorgen Middenhoven Middenbouw om concept bouwplan Bovenkerkerweg


BBA deelt zorgen van bewoners Middenhoven over hoogbouwplannen aan Bovenkerkerweg


Amstelveens CDA-delegatie schrikt van de bouwplannen Bovenkerkerweg 2-8


Gemeenteraadslid Arnout van den Bosch bezoekt Middenhoven voor gesprek over nieuwbouwplan Bovenkerkerweg


Belangrijk! Vul de projectontwikkelaar enquête in


Het gaat om heel Middenhoven. Help te voorkomen dat deze plannen uitgevoerd gaan worden!

Als we niet protesteren tegen deze plannen, dan zou het zomaar kunnen dat er ook in andere delen van Middenhoven hoogbouw komt. Zo is in de hoogbouwvisie de volledige westzijde van Middenhoven aangemerkt als potentieel gebied voor hoogbouw. De plannen richten zich nu op de Bovenkerkerweg 2-8, maar uiteindelijk gaat het om het belang van heel Middenhoven. Als hier hoogbouw komt, dan zal dat mogelijk ook in de andere hoogbouwzones van Middenhoven gebeuren. Er is ons beloofd dat onze wijk groen zou blijven, maar dat groene karakter gaat verloren als deze hoogbouw realiteit wordt. Hoogbouw past niet bij dit deel van de laagbouwwijk Middenhoven. Wij willen laten weten dat we ons ernstig zorgen maken.

Dit gebouw zou vervangen gaan worden door een toren van 8 bouwlagen! Het groen eromheen zou verdwijnen. Dat mag toch niet gebeuren?

 

Gaat het beeld van Middenhoven gedomineerd worden door een of meerdere hoge torenflats die vanuit alle kanten prominent zichtbaar zijn? Ook vanuit de Bovenkerkerpolder! Dat past toch niet bij onze wijk? (Afbeelding van Hollandluchtfoto.nl)

Stel je voor dat het groen hier verdwijnt en in plaats daarvan een appartemententoren van 14 bouwlagen hoog met vrij uitzicht op onze huizen en tuinen verrijst. Dat kan toch niet?


Laten we elkaar steunen en neem contact met ons op als je ook vindt dat dit niet door mag gaan!


Informatie over de plannen op de Bovenkerkerweg 2-8

Hier vind je de laatste informatie en documenten over de plannen.

 

Wat kunnen wij doen?

Laten we samenwerken als buurt. Dat kan door ons goed te laten informeren en onze kennis te delen. Samen kunnen we een krachtige stem laten horen.


Wat zijn onze zorgen?

Het plan ontneemt de plezierige woonbeleving van veel licht, water, groen en ruimte in onze wijk.

 

Dit plan is te veel

250 woningen op een klein perceel creëert zijn eigen problemen.

Middenhoven is nu al een wijk met een zeer hoge bevolkingsdichtheid. Er wonen 64 personen per vierkante kilometer, tegen gemiddeld 21 personen per vierkante kilometer in heel Amstelveen. Dit deel van Middenhoven bestaat uit 648 woningen. 250 woningen erbij is een uitbreiding van 38,6%.

Er zal een enorme toename zijn van inwoners (plus bezoekers) en auto's als er 250 appartementen komen met de daarbij horende 350 parkeerplaatsen. Deze druk op de omgeving en ons groene eiland met wandelmogelijkheden (ook voor de honden) en kinderen die kunnen spelen wordt daardoor veel te hoog.

Om het parkeren mogelijk te maken is een bovengrondse parkeergarage nodig van 1,5 bouwlagen hoog en 80 meter lang, recht tegenover de bestaande woningen op de Bouwmeester en de Chirurgijn.

Omdat daarvoor gegraven moet worden is het zeer twijfelachtig of de groenstrook die aan het water ligt met grote bomen kan worden behouden. De huidige hoge bomen zullen waarschijnlijk onvoldoende ruimte hebben voor hun wortels en zullen daardoor niet te redden zijn.

De veiligheid voor voetgangers, fietsers, tram en de bus zal zwaar onder druk komen te staan. Al het verkeer dat het terrein verlaat moet een voetpad, fietspad en trambaan oversteken. De tram uit Westwijk komt uit de onderdoorgang en heeft pas laat zicht op deze overgang. Op de overgangen bij Poortwachter en Spinnerij zijn in het verleden al dodelijke ongevallen geweest. Nu gaat het nog om een paar auto’s op werkdagen, dat worden straks 350 auto’s en de hele dag koeriersdiensten, leveringen van supermarkten, vuilnisdiensten, onderhoudsdiensten en verhuiswagens die de trambaan over moeten steken. Voorafgaand daaraan zal er veel verkeer zijn vanwege de sloop en bouwverkeer.

 

Dit plan is te hoog

In dit deel van de wijk is alleen laagbouw. Hoge gebouwen passen niet bij de wijk, net zomin als dat bij andere laagbouwwijken in Amstelveen zou passen. Deze strook langs de Bovenkerkerweg is de enige locatie in Amstelveen waar nog geen hoogbouw was, maar volgens de hoogbouwvisie nu opeens wel hoogbouw mag komen. We hebben daar tijdens de behandeling van de hoogbouwvisie massaal tegen geprotesteerd. Met de toezegging van de wethouder dat gebouwen zouden passen in de omgeving waar ze komen, heeft de gemeenteraad de hoogbouwvisie aangenomen. Maar hoe passen gebouwen van 8 en 14 verdiepingen bij een wijk met alleen laagbouwwoningen vragen wij ons af.

Volgens de wethouder past een hoogte accent stedenbouwkundig bij de brede Bovenkerkerweg. Misschien is dat zo. Maar dergelijke hoge gebouwen passen stedenbouwkundig zeker niet bij de laagbouwwijk, waar de gebouwen óók aan grenzen.

Door hoogbouw vermindert de privacy in onze huizen en tuinen door het onbelemmerde uitzicht vanuit de appartementen. En de zon zal eerder verdwijnen door de schaduwwerking van de gebouwen

Het beperken van de hoogbouw midden in ons wijk is zeer belangrijk voor onze directe omgeving. Wij zijn niet tegen bouwen en ontwikkelen, zolang het maar past bij onze buurt. Er is geen hoogbouw in de omgeving van de Bovenkerkerweg in Middenhoven, alleen laagbouw huizen en lage kantoren. Hoge appartemententorens horen hier niet. De hoogte van nieuwe gebouwen beperken tot middenbouw is een van onze doelen.

Vermijd dat er opnieuw een 'fallisch gebouw' verrijst

De gemeenteraad heeft recent met grote tegenzin ingestemd met een ander hoogbouwproject aan de Groen van Prinstererlaan omdat er niet meer bijgestuurd kon worden. De raad heeft daarbij aangegeven dat ze willen voorkomen dat er opnieuw zo'n "fallisch gebouw" gaat komen. CDA fractieleider Pier Rienks vond het "Een perfect voorbeeld van fallische architectuur". Ook door wethouder Floor Gordon werd gezegd, "Het college wil evenmin opnieuw in situaties als deze terechtkomen..... Er is anderhalf jaar gesleuteld aan wat er nu ligt, het is nu slikken of stikken, kiezen of delen." 

klik op de foto om het artikel te lezen

In Middenhoven dreigt nu hetzelfde te gebeuren. In het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Wonen in Amstelveen uit 2016 werd nog uitgegaan van 150 woningen op deze kavel. Nu worden er 250 woningen gepland wat tot een kolossaal gebouw leidt. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en college om te zorgen dat dezelfde fout niet opnieuw gemaakt wordt. Hoogbouw in Middenhoven past niet en is niet gewenst. Gemeenteraad, kom nu in actie en zorg dat het niet weer gebeurt.

Groen moet worden behouden

Het plan ligt in de groene zoom rond de woonwijk. In tegenstelling tot andere Amstelveense wijken kent Middenhoven nauwelijks waterpartijen en groene stroken binnen de laagbouw woonwijk, maar is het groen aan de rand gesitueerd, op het centraal gelegen wijkpark na. Door hoger te bouwen dan de huidige situatie en te bouwen tot ver boven de boomtoppen verdwijnt de groenbeleving en is de bebouwing geen eiland meer in het groen.

Het behouden van het groen in de omgeving is zeer belangrijk voor onze woonbeleving en ons welzijn. Als de groene stroken langs het water en op het eiland van de Bovenkerkerweg verdwijnen, dan zal er amper groen overblijven in onze omgeving. We genieten van de vele vogels en de mogelijkheden voor de vogels om nesten te bouwen. Velen van ons hebben hier ook al ijsvogels gezien - een soort die jarenlang beschermd is. Laten we dat koesteren.


Daarom komen wij in actie

De bouwplannen voor Bovenkerkerweg 2-8 geven ons zorgen en vragen onze aandacht. We wachten liever niet deze plannen af en nemen proactief een rol in de bouwplannen. Het feit dat er nu een bouwplan ligt dat groter is en met meer appartementen dan een plan van vijf jaar geleden op hetzelfde stuk, doet vermoeden dat er op een aantal punten niet voldoende naar de zorgen van de wijk is gekeken. We vinden dat de gemeente Amstelveen projecten zou moeten stimuleren die investeren in kwaliteit en niet in kwantiteit. Juist ook met het oog op duurzaamheid voor de lange termijn.

Daarom komen wij in actie. Om buurtbewoners te informeren, onze zorgen te agenderen en bewonersbetrokkenheid te activeren. Ons doel is om eventuele herontwikkeling in Middenhoven in lijn met de wijk te behouden. Vandaar onze slogan:

Houd Middenhoven groen en de gebouwen laag