Een buurtinitiatief voor heel Middenhoven - Houd Middenhoven groen en de gebouwen laag


Gebiedsvisie Bovenkerkerwegzone Inloopavond: 3 Juli

Datum: 3 Juli 2024

Tijd: 18:00-21:00

Adres: Nationaal Tennis Centrum Bovenkerkerweg 81

Onlangs hebben we een brief ontvangen, gedateerd op 18 juni, waarin we op de hoogte worden gebracht van een inloopavond op 3 juli tussen 18:00 en 21:00 uur in het Nationaal Tennis Centrum aan de Bovenkerkerweg 81. Tijdens deze inloopavond zullen de ontwikkelaars en eigenaren van het gebied visualisaties delen van hoe de Bovenkerkerwegzone eruit kan komen te zien.

Volgens de uitnodiging in de brief is er gelegenheid om vragen te stellen over de ontwikkelingen. Het is belangrijk om van deze kans gebruik te maken en aanwezig te zijn. Verder vermelden ze dat het vanaf het moment van de inloopavond mogelijk is om via hun online participatieplatform Denkmee Amstelveen te reageren:

denkmee.amstelveen.nl/nl-NL/projects/gebiedsvisie-bovenkerkerwegzone

 

Buurtgenoten In Beweging en Bezig Voor Onze Buurt

Terwijl het stil was, hebben bewoners, verenigd in het buurtinitiatief Middenhoven-Middenbouw, de afgelopen tijd niet stil gezeten. Zo hebben ze o.a. in de zomer van 2023 en dit voorjaar met medewerkers van de gemeente Amstelveen een rondgang door de buurt gemaakt.

 

Rondgang met contacten gemeente Amstelveen
In 2023 was de reden voor een rondgang een ingezonden brief aan het Amstelveens Nieuwsblad (valse start). De projectmanager voor de bouwzone Bovenkerkerweg, wilde samen met de Participatie Adviseur, een ronde door onze wijk doen inclusief de bouwzone.
Het bezoek werd (zoals vaker) op de fiets gedaan omdat we dan in een relatief korte tijd veel aspecten van onze zorgen en bezwaren kunnen tonen. Denk aan de hoge en volumineuze bouw met weinig aandacht voor de functie van de bestaande groenstructuur. Zo kunnen zij met de ogen van de bewoners, het gebied zelf ervaren.

 

Olympiade ter vergelijking
Onderdeel van deze rondgang is het bouwproject Olympiade aan de Startbaan. Dit project geeft een aardig beeld van de hoogte, het volume en de verstening zoals verwacht kan worden in de Bovenkerkerweg-zone. Sterker nog, de tot nu toe beschikbare informatie gaat zelfs uit van een aanmerkelijk hogere en meer volumineuze bouw op de Bovenkerkerweg-zone die zuidwestelijk in de groene zone van onze laagbouw woonwijk ligt. Beide ambtenaren lieten merken dat een dergelijk bezoek verhelderend werkt. Natuurlijk werd ook de kant van de ministeriële opdracht ten aanzien van meer huizenbouw niet buiten beschouwing gelaten. Maar duidelijk was dat de versteende wijk met zijn weinige groen kwetsbaar is. Dat verkeerssituaties, parkeren en sociale ruimte, problemen zullen geven of zelfs gevaarlijke situaties kunnen gaan opleveren.


Tip: neem zeker eens een kijkje bij Olympiade aan de Startbaan. De opzet van Olympiade zou zo maar kenmerkend kunnen zijn voor de plannen aan de Bovenkerkerweg-zone. Houd er dan rekening mee dat de bouwdichtheid daar minder massaal is dan de laatste bekende schetsen voor de gehele
Bovenkerkerweg-zone.

 

Rondgang architect Erik Wiersema
In het voorjaar van 2024 werd de onlangs aangestelde nieuwe stadsbouwmeester van de gemeente Amstelveen, de architect de heer Erik Wiersema rondgeleid. Eenzelfde rondgang als die met bovengenoemde ambtenaren. Erik is sinds 1 april 2023 voor 3 jaar aangesteld met als taak te adviseren over de ruimtelijk opgaven en het geven van welstandsadviezen in Amstelveen. Naast een toetsende rol heeft deze stadsbouwmeester een adviserende rol bij planontwikkeling. Ontwikkelaars van bij de gemeente aangemelde bouwinitiatieven kunnen in een vroeg stadium een onafhankelijk advies krijgen over hun bouwplannen.

 

Wensen bewoners versus ruimtelijke opgaven Amstelveen
Zoals mevr. Floor Gordon (wethouder Ruimtelijke Ordening) het destijds verwoordde: 'Voor de komende jaren liggen op gemeentelijk niveau talloze interessante ruimtelijke opgaven. Denk aan het maken van gebiedsvisies en thema’s als de herbestemmingsopgave en binnenstedelijk bouwen.
Stadsbouwmeesters kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.'

Ook Erik Wiersema onderkende de bestaande verstening van de wijk Middenhoven met zijn woonerven. Het was hem bij het verkennen van de verschillende Amstelveense wijken al opgevallen. Woonerven die, zelfs na de herinrichting door de gemeente (een paar jaar geleden), nu nog minder groen bevatten dan voorheen omdat er meer parkeerplaatsen gerealiseerd moesten worden. Veel bomen werden gekapt en slechts een deel daarvan is gecompenseerd. Ook zag hij dat veel bewoners ook aan de straatzijde hun best blijven doen nog wat groen op smalle strookjes voor hun huis te laten groeien maar er nog veel plaatsen zijn waar veel teveel steen in de tuinen ligt. Na een bezoekje aan een achtertuin langs het water werd de korte afstand tussen de gevels van de woningen en de kantoren goed duidelijk. Hij benadrukte het belang van groen, ruimte en licht als belangrijke bijdrage voor een prettige woonomgeving.

Concessies?
Een groot aantal bewoners heeft ook haar zorgen geuit over de hinder van verminderde lichtinval die ontstaat vanwege de zuidwestelijk ligging van de hoogbouw tijdens de herfst, winter en het vroege voorjaar. Erik Wiersema benadrukte echter dat concessies onvermijdelijk zijn en is van mening dat
wanneer meer mensen nog dichter op elkaar gaan wonen dit ook een vorm van gezelligheid en sociale controle is. Volgens hem wordt dit in een dergelijke stadse omgeving door mensen vaak als positief wordt ervaren.


Daarnaast is hij van mening dat het huidige groen in de groene zoom van de Bovenkerkerweg-zone in zijn ogen kwalitatief matig is. Als dit qua oppervlakte door woningbouw verkleind zou worden maar veel gevarieerder en hoogwaardiger ingericht zou worden, dan zou dat volgens hem juist tot meer
ontspanning en woongenot leiden. Wiersema sloot aan in het gedachtengoed van minister De Jonge dat binnenstedelijke uitbreiding en daardoor ook aanmerkelijke hoogbouw, wat hem betreft een niet te stoppen opdracht is.


Concept nota van Uitgangspunten Bovenkerkwegzone goedgekeurd

Woensdag 29 maart jl. zijn tijdens de Raadsvergadering drie moties (link naar moties op Aveen website) en de nota van uitgangspunten Bovenkerkerwegzone (link naar concept nota) goedgekeurd. Alleen CDA stemde tegen omdat zij in deze nota het hoogbouwbeleid en de Amstelveense Maat niet helder verwoord/toegepast zagen.  Hieronder onze samenvatting van deze vergadering.


De drie aangenomen moties 
1. Ingediend door Groen Links, CU, SP, CDA Actief voor Amstelveen, BBA en PvdA: pleiten voor betaalbaarheid van de woningen, focus op meer dan 20% sociale huur en behoud van groen. Bij realisatie niet alleen naar het aantal bouwlagen kijken maar ook naar het gebruik van het gebied in de afgelopen 20 jaar en dus ook andere factoren in aanmerking te nemen. Omdat het zo'n belangrijk dossier is roept het de Raad op om tussentijds op de hoogte te houden van de vertaalslag van NvU naar Gebiedsvisie en daarbij de genoemde punten in acht te nemen.
2. Goed voor Amstelveen:  er is een huisartsentekort in met name Amstelveen Zuid en pleit voor een flexibele zorgruimte voor huisartsen in de zone aan de Bovenkerkerweg.
3. VVD:  wil voorrang voor Amstelveense senioren waardoor er doorstroming in de rest van Amstelveen plaatsvindt. Nu nog wonen teveel alleenstaande senioren in grotere huizen.

 

Zorgen politieke partijen

Partij Zorg
D66 Er zijn zorgen bij omwonenden over de hoogte en groen . Dit versus de grote vraag voor woningruimte. Advies is om de projectontwikkelaars in gesprek te laten blijven met bewoners (note M-M:dit heeft nog nooit plaatsgevonden).
PvdA Wil een balans in volume en betaalbaarheid. Maar vindt groen en leefbaarheid ook belangrijk. Beseft dat er grotere belangen spelen.
Actief voor Amstelveen Het rekening houden met omwonenden over de bouwhoogte is van belang. De Amstelveense hoogte is leidend en de hoogste elementen mogen niet hoger zijn. En aandacht houden voor het percentage sociale huur.
SP Wil graag meer dan 20% sociale huur. En pleit voor een goede balans vinden tussen wat er voor Amstelveen nodig (binnen de kaders), het betrekken van bewoners en binnen de Amstelveense maat blijven.
BBA Vraagt rekening te houden met omwonenden en eigenaren.  Geeft aan dat de hoogte van belang blijft. En doet een maatschappelijk beroep op de eigenaren om aan de rechtmatige behoefte van de doelgroepen te voldoen.
CDA Vindt in de nota van uitgangspunten de hoogbouwvisie en het bouwen conform de Amstelveense maat niet duidelijk verwoord.
BV NL Deelt de zorgen vd buurt over de bouwhoogte. Participatie moet écht meegenomen worden in de volgende fase zodat dit nieuwe proces zichzelf kan bewijzen.
GroenLinks Geeft aan dat in deze gemeente van 93.000 inwoners we met elkaar in gesprek moeten blijven. Heeft onvoorwaardelijke vertrouwen in de wethouder die scherp aan de wind moet blijven varen.
VVD Vraagt blijvende aandacht voor de maximale bouwhoogte en verkeersdruk.

Reactie wethouder Floor Gordon:
Gaf complimenten aan de samenwerking op moties door de politieke partijen. Zij gaf aan dat de Gemeente Amstelveen geen eigenaar is van de Bovenkerkerwegzone. Ze weegt de diverse belangen af en zal luisteren naar de belanghebbenden. Dit betekent niet dat iedereen gelijk krijgt. In haar
beleving verliep de participatie naar wens maar … een broedende kip moet je niet storen.


Vervolg
Nu is de bebouwing dus een gegeven en start de gemeente met het maken van de gebiedsvisie. Vervolgens formuleren de ontwikkelaars hun bouwplannen. Zoals afgesproken met de projectleider zal dit in nauwe samenwerking gaan met de bewoners.


Moties concept Nota van Uitgangspunten op agenda Raadsvergadering 29 maart

Woensdagavond 29 maart a.s. staat wederom de Nota van Uitgangspunten ontwikkelzone Bovenkerkerweg op de agenda van de Raadsvergadering waarin een aantal politieke partijen een motie indient. De Raadsvergadering wordt voorgezeten door burgemeester Tjapko Poppens.

Wilt u uw stem laten horen en aanwezig zijn? Dan kunt u op de publieke tribune meeluisteren.

De Raadsvergadering start op woensdagavond 29 maart om 21.30 uur in het Gemeentehuis van Amstelveen.


Raadsvergadering Nota van Uitgangspunten transformatie Boverkerkerweg-zone

Woensdag 22 februari 2023
Een verslag:

Een week na het raadsgesprek heeft de gemeenteraad op woensdag 22 februari de Nota van Uitgangspunten voor de transformatie van de Boverkerkerweg-zone besproken in het raadsdebat. In het debat is gekeken of het raadsvoorstel rijp is voor besluitvorming en stemming in de raadsvergadering. Voorafgaand aan het raadsdebat hadden twee bewoners van buurtinitiatief Middenhoven- Middenbouw zich opnieuw, evenals een week eerder, voor de ingang van het raadhuis geposteerd met de sloganborden en een maquette. Dit in de hoop nogmaals onze zorgen aan de binnenkomende raadsleden mee te geven. Deze kleine actie heeft een positieve uitwerking gehad. Vele raadsleden en ook de stedenbouwkundige hebben de tijd genomen nogmaals naar alle bezwaren te luisteren om deze in hun afwegingen mee te nemen. Tijdens het raadsdebat is dan ook door bijna alle fracties gerefereerd aan de zorgen van omwonenden, hun toespraken en ontvangen ingezonden brieven en e-mails. Het heeft indruk gemaakt! Om 20:35 begon het debat met spreektijd voor de fracties. Veel fracties hadden nog vragen aan wethouder Floor Gordon of twijfelden aan bepaalde kaders van de Nota van Uitgangspunten. Een greep uit de belangrijkste punten die de raadsleden hebben voorgelegd aan de wethouder zijn:

 

Gedeelde Punt Partij
Terughoudendheid in bouwhoogte en volume VVD,AVA,BBA,CDA,GvA,CU,50Plus,SP,GroenLinks,BVNL
Zorgwoningen voor ouderen meenemen in de visie VVD,AVA,D66,CDA,GvA,BVNL,50Plus
Woningen voor starters VVD,AVA,D66,CDA,50lus,BVNL
Huisartsenpraktijk VVD,GvA
Zorgen over groen GvA,GroenLinks,PvdA,BVNL
Is circulair bouwen onderzocht? 50PLUS,CU
Percentage van 20% sociale huur omhoog CDA,GvA,GroenLinks,SP,PvdA

Is er nagedacht over toename autoverkeer door voorzieningen in de plint? Er is geen milieu- en verkeersonderzoek gedaan wat wel thuishoort in de NvU
(50lus,BBA)

 

 

Voor wie bouwen we?
(VVD)

 

 

Zorgen over ontsluiting van de eilanden
(AVA,CDA,GroenLinks)

 

Kaders van de Nota van Uitgangspunten zijn nog te breed
(SP)


Door de korte spreektijd van 6 minuten heeft de wethouder lang niet alle vragen kunnen beantwoorden. Er is besloten dat het plan rijp is voor de raadsvergadering, maar wel met drie moties. Door het indienen van de moties heeft er nog geen stemming plaats kunnen vinden. De VVD diende een motie in over seniorenwoningen.

Moties

 • GroenLinks en anderen dienden een motie in over 30% sociale woningen i.p.v.. 20%.
 • GvA diende een motie in voor een huisartsenpraktijk.

Volgende Raadsvergadering

In de volgende raadsvergadering op 29 maart van 19:30-21:30 zal er opnieuw gedebatteerd worden met dan eventueel een stemming. Ook tijdens deze vergadering is het belangrijk om met zoveel mogelijk bewoners aanwezig te zijn. U komt toch ook?


 Het Raadsdebat en behandeling van de concept Nota van Uitgangspunten ontwikkelzone Bovenkerkerweg (NvU) Woensdag 15 februari 2023

Een Verslag:

Daar waar groen een belangrijk thema was begon het Raadsdebat nadat de lucht rond het Raadhuis mooi rood was gekleurd. Een voorbode voor een stevig warm winteravonddebat?

Ondanks de ontzettend korte periode van voorbereiding, (nog onlangs had Gemeente Amstelveen aangegeven dat de Nota pas in dit voorjaar ter tafel zou komen!) was het buurtinitiatief Middenhoven-Middenbouw met een aantal deelnemers aanwezig. Zij verrasten de raadsleden, bezoekers, insprekers en andere belangstellenden al bij aankomst onder de luifel van het Raadhuis middels slogans geschreven op kartonnen borden. Om daarmee alvast hun gezamenlijke bezorgdheid mee te geven.

Ook was er middels wat huisvlijt een kleine uit hout gezaagde maquette aanwezig. Die maakte ontegenzeggelijk duidelijk beeldend wat bij hoogbouw in de groene kantorenzone dit voor effect op de naastgelegen laagbouwwijk Middenhoven moet hebben.

Om 19.00 uur begon het Raadsdebat. Over een week zal de Raad een beslissing nemen over de voorgelegde Nota van Uitgangspunten. Het debat van deze avond biedt gelegenheid standpunten toe te lichten zodat de Raad beter geïnformeerd is. Eerst werden andere belangrijke onderwerpen behandeld. Gauw geteld zagen wij 16 Raadsleden namens diverse politieke partijen aan de grote ronde vergadertafel.

5 insprekers waren er voor de NvU-Bovenkerkerweg. 3 namens de bewoners en 2 namens eigenaren van de grond, de projectontwikkelaars. En een heel aantal buurtbewoners waren naar de Raadszaal getogen.

In de 5 minuten spreektijd per persoon die ter beschikking staat werden de bouwplannen en namens de bewoners de bezwaren tegen deze Nota, van verschillende zijden duidelijk belicht. Zo ook werden door de ontwikkelaars hun dilemma’s en wensen uitgedragen.

Onder aandacht werd door een van onze insprekers gebracht dat de projectontwikkelaars eerder meegedeeld hadden hoe dan ook te gaan voor een maximaal rendement op hun investering. Dat betekent maximaliseren op verkoop/verhuurbare vierkante meters. Ook was ons duidelijk dat men er naar streefde zo min mogelijk ruimte voor parkeren te willen reserveren, de door gemeente aangegeven parkeernorm vond men nog altijd te hoog. Daarnaast hebben wij aangegeven dat het belangrijk is te beseffen dat kans groot is dat de ruimte voor bebouwing die er in de nota wordt vastgelegd (hoogte, breedte, diepte), vast maximaal gebruikt gaat worden. De ontwikkelaars drongen aan op een snelle start van verdere ontwikkelingen daar de verschillende projecten naar hun menig door het opgelopen uitstel sinds 2015 erg kostbaar werden. Gebouwen hadden onderhoud nodig indien ze nog langer zouden blijven staan en de omgeving verloederde.

Na gesproken te hebben bestond voor de Raadsleden de mogelijkheid om aan de insprekers nog verdiepingsvragen te stellen. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. De voorzitter moest het aantal vragenstellers zelfs beperken. 

Vermeldenswaardig is een op het oog simpele vraag die door een van de raadsleden aan een ieder werd gesteld: Welke keuze maak je als je slechts een ding zou mogen aangeven dat je het belangrijkste vindt? Moeilijk, omdat het een complexe Nota is, maar een van de antwoorden die hierop gegeven is luidt: 

Bouwen naar de Amstelveense maat, de Amstelveense hoogte van 16 a18 meter. Dat voorziet in veel redelijker uitkomsten, ook op tal van andere probleemgebieden (zoals verkeersveiligheid, groenbeleving, bezonning, privacy, parkeerdruk, woondruk, bouwvolume, recreatieve omgevingsruimte). 


Belangrijke punten die de insprekers ter tafel hebben kunnen brengen zijn:
- Bouwen met de Amstelveense maat, zo’n 16 m hoog, boomkruinhoogte, is niet meer terug te vinden, waarom?
- Een Grootstedelijk label is niet passend, de Bovenkerkerweg hoeft geen Gustav Mahlerlaan te worden;
- Bouwhoogte is weliswaar iets gereduceerd maar nog altijd angstig hoog. Zo’n 35 meter. Daarnaast is het bouwvolume ongewijzigd, waardoor een dichte betonnen structuur gebouwd kan worden;
- De bouwzone is geen braakliggend terrein. Het is een groene zone, juist ontworpen ter compensatie van de versteende wijk Middenhoven en als zodanig maakt het deel uit van de opzet van de wijk. Massaliteit en verdichte hoogbouw zijn juist daarom er niet op zijn plaats;
- 250 woningen per eiland is ook om allerlei andere redenen (verkeer, parkeeroverlast, recreatie, voorzieningen) een veel te groot aantal;
- Toenemende verkeersdrukte, juist ook op de woonerven door extra fiets- en voetgangers ontsluitingen en ook in combinatie met de kruisende hoogfrequente sneltramlijn zullen tot gevaarlijke situaties leiden. Zelfs nu al zijn er veel narrow escapes;
- De Bovenkerkerweg zelf, een kwetsbaar waterkerend dijklichaam, biedt geen mogelijkheden tot uitbreiding en dus een hogere verkeersintensiteit, een groot probleem, zeker als daar ook nog extra verkeer uit Legmeer bij gaat komen vanuit de wijken ‘Nieuwe Legmeer en de Scheg’;
- De naastgelegen Legmeer biedt allerlei kansen, heeft veel ruimte en moet als geheel nieuwe woonwijk opgebouwd gaan worden. Ga geen bestaande wijk “vernielen”.
- Bouw, nee maak een plan, een Nota met respect naar de huidige bewoners. Zij kunnen geen kant op. En denk ook aan het lot van de nieuwe bewoners;
- 20 % sociale woningbouw laten ontwikkelen door deze grondeigenaren lijkt een te zware en niet passende opgave. Laat dat op een locatie waar het wel kan en vooral bij de corporatiesector zelf zoals Eigen Haard.

Na afloop van dit deel van het debat was er de mogelijkheid om gedurende de pauze nog informeel met elkaar van gedachten te veranderen.

Buurtintiatief Middenhoven-Middenbouw heeft het gevoel dat veel belangrijks ter tafel is gekomen, mede gelet op de krappe daarvoor beschikbare tijd. Denkt u dat u nog waardevolle aanvullingen heeft of wilt u nog iets benadrukken? Dan bestaat de mogelijkheid om de komende dagen (dus nog ruim voor woensdag 22 februari) de raad zelf nog van informatie te voorzien of uw zorgen te uiten. Dit kan eenvoudig via een email, zie:


https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/gemeenteraad_contact-met-de-raad_een-brief-of-e-mail-sturen-naar-de-gemeenteraadNota van Uitgangspunten Gepubliceerd 31-01-2023

Op dinsdag 31 januari 2023 heeft gemeente Amstelveen de volgende mail gezonden. Zie hieronder. Alvast een kleine toelichting:
Open de link van Denkmee Amstelveen (hieronder in de brief). U treft daar drie documenten aan.

https://denkmee.amstelveen.nl/nl-NL/projects/gebiedsvisie-bovenkerkerwegzone

Dit zijn de onderwerpen van de documenten:

 1. Afbeeldingen van de panelen zoals deze op de informatieavond van woensdag 18 januari 2023 aan de bewoners zijn getoond.
 2. Nota van Uitgangspunten. Een lijvig en erg belangrijk stuk waarin de kaders van de ontwikkelzone (groene buffer) worden uitgelegd en beschreven. Belangrijk om goed door te nemen
 3. Bijlage behorende bij de Nota van Uitgangspunten. Hierin 3 zaken:
  - Verslagen van de bijeenkomsten met bewoners;
  - Verslagen van bijeenkomsten met eigenaren/projectontwikkelaars (eindelijk);
  - Advies van de Groenraad Amstelveen.

Hieronder treft u de mail.

“Beste bewoner, 
U heeft aangegeven dat u per e-mail op de hoogte gehouden wil worden over de ontwikkelingen rondom de gebiedsvisie voor de Bovenkerkerwegzone. 
Op woensdag 18 januari liet de gemeente de aangepaste uitgangspunten zien op informatiepanelen. De Nota van Uitgangspunten vindt u nu op Denkmee Amstelveen:
Project • Gebiedsvisie Bovenkerkerwegzone (amstelveen.nl).
 Vanochtend is de Nota van Uitgangspunten behandeld door het college van B&W. De agendacommissie van de gemeenteraad bepaalt wanneer en hoe een stuk wordt behandeld door de gemeenteraad. De datum voor behandeling in de gemeenteraad komt op Denkmee Amstelveen te staan, wanneer dit bekend is. "

Grote Opkomst Inloopavond Bebouwing Groenstrook Bovenkerkerweg 18-01-2023

Woensdag 18 januari was de belangstelling groot op de door de gemeente georganiseerde inloopavond over de bebouwing van de groenstrook van de
Bovenkerkerweg:  https://denkmee.amstelveen.nl/nl-NL/projects/gebiedsvisie-bovenkerkerwegzone
Op enkele woningzoekenden na, waren er rond de 85 mensen (vooral omwonenden) in een zaal te klein gelet op de Coronamaatregelen die vragen en zorgen hadden over o.a.: 

 • De enorme hoeveelheid aantal woningen (gedacht wordt aan 200 woningen per eiland)
 • De hoogteaccenten van ongeveer 32 meter (nu max 16 m) per eiland wat zon en licht en privacy wegneemt
 • De verbinding tussen de nieuwe woonwijk en de huidige bebouwing van Middenhoven wat voor drukte zorgt in het toch al druk bevolkte en dichtbebouwde
 • Middenhoven
 • De parkeerdruk die dit veroorzaakt
 • De toenemende verkeersdrukte op de Bovenkerkerweg en Willem Dreesweg. Het groen en de daarbij behorende de flora en fauna. 


Daarnaast was een veelgehoorde vraag of de huidige voorzieningen in Middenhoven nog voldoende zijn als er meer dan 1000 woningen bijkomen. Vanuit de Amstelveense politiek waren er diverse vertegenwoordigers, een afgevaardigde van de Groenraad, een paar projectontwikkelaars en o.a. de projectleider en verantwoordelijken van dit project voor verkeer, communicatie, stedenbouwkunde, aanwezig om vragen te beantwoorden of aan te geven dat een aantal zaken nog niet bekend was. 


Vervolg

Dit voorjaar zal de Nota van Uitgangspunten in de Gemeenteraad behandeld worden. Datum en tijd nog niet bekend. Daarna wordt ook met omwonenden de
bouwvisie ontwikkeld.

We houden je op de hoogte!

 

Presentatie Transformatie Bovenkerkerwegzone Video

https://www.youtube.com/watch?v=e2H06WD75GY


Zorgen over de plannen voor de Bovenkerkerweg 2-8

In Middenhoven maken wij ons zorgen. Er zijn plannen om twee kantoorgebouwen aan de Bovenkerkerweg 2-8 te vervangen door 250 appartementen in hoogbouwflats. De kantoorgebouwen zijn nu 3 en 4 verdiepingen hoog en worden mogelijk vervangen door veel meer gebouwen met hoogte accenten. En dat vlakbij een deel van de wijk dat alleen bestaat uit eengezinswoningen in laagbouw. Hooge gebouwen en torens passen niet in dit gebied. Wij zijn niet tegen bouwen of ontwikkelen, zolang het maar past bij onze buurt.

Het bouwplan is te veel (250 appartementen), te druk volbouwen van de huidige zones en leidt tot verlies van groenbeleving. Er zijn veel zorgen in de buurt. Daarom is het belangrijk dat we onszelf informeren en actief een rol nemen in de plannen.

Wij willen informeren, agenderen en activeren met als doel om eventuele herontwikkeling in Middenhoven passend bij de wijk te houden.


Op de korte termijn betekent dit het voorkomen dat het huidige plan aan de Bovenkerkerweg 2-8 wordt uitgevoerd, maar wordt aangepast.

Klik op de schetsen om te vergroten


Sluit je aan bij ons buurtinitiatief


Laatste Nieuws

Gemeenteraad akkoord met opzet voor Bovenkerkerwegzone

AMSTELVEEN De gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met de opzet van de woningbouwplannen langs de Bovenkerkerweg, ter hoogte van Middenhoven. De raad nam wel drie moties aan ter aanvulling op het plan. Het gaat om gebouwen met bij elkaar tot 1.200 woningen die moeten verrijzen op de zes eilandjes tussen de Bovenkerkerweg en de bestaande woonwijk.


Een KOLOS: te groot, te hoog, ten koste van het groen, ten koste van leefbaarheid en de huidige identiteit van ons Amstelveen!

Onze belangrijkste punten op een rij

Dit plan is te veel

Het geplande volume van 250 woningen creëert zijn eigen problemen:

 • Door (terecht geëist!) parkeren op eigen terrein zal het hele perceel verstenen.
 • Om het parkeren mogelijk te maken is een bovengrondse parkeergarage nodig van 1,5 bouwlagen hoog en 80 meter lang, recht tegenover de bestaande woningen op de Bouwmeester en de Chirurgijn.
 • Door het aanleggen van een half verdiepte parkeergarage is het de grote vraag of de bomen in de groenstrook zullen overleven. En zonder grote bomen kijken we recht tegen de gebouwen aan.
 • De ontsluiting van het perceel via Poortwachter waarbij een voetpad, fietspad en trambaan moet worden gekruist leidt in de spits tot 100 voertuigen per uur uit een verkeersstudie (2019) die nog uitging van 223 parkeerplaatsen in plaats van 350 nu.
 • De bouwplannen vallen in de buurt Beroepenbuurt. Deze buurt telt op dit moment zo’n 648 woningen. Wanneer in deze buurt 250 nieuwe woningen worden gebouwd dan betekent dat een uitbreiding van maar liefst 38,6%.
 • De huidige bevolkingsdichtheid Waardhuizen-Middenhoven (64/km2) is nu al een van de hoogste van Amstelveen (gemiddeld 21/km2).
 • In het verleden (Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief) werd voor het perceel een aantal van 150 woningen haalbaar geacht door de gemeente.

Huidige situatie vs. nieuwe plannen

Klik om te vergroten

Oplossing: beperk het volume tot 150 woningen. Ook dan zal de ontsluiting nog een uitdaging zijn. Maar parkeren kan dan mogelijk wel onder de gebouwen, zoals gewenst door de gemeente.

Dit plan is te hoog

 • Het plan past niet bij de laagbouw die dit deel van Middenhoven is, net zomin als dat het bij andere laagbouwwijken in Amstelveen zou passen.
 • Dat vonden we tijdens de discussie rond de hoogbouwvisie en dat vinden we nog steeds. De hoogte van een concreet project zou passen bij de omgeving waar het in staat.
 • Hoogbouw past misschien stedenbouwkundig bij de brede Bovenkerkerweg (de mening van de gemeente), maar past stedenbouwkundig niet bij de laagbouw Beroepenbuurt.
 • De bouwhoogte is substantieel hoger dan de bouwhoogte van de huidige kantoren. Daardoor zal meer schaduwwerking ontstaan.
 • Dit zal ook leiden tot een negatief effect op de privacy, vooral omdat het woningen ipv kantoren zijn.

Huidige situatie vs. nieuwe plannen (oude tekeningen nog zonder de 2 extra verdiepingen!)

Klik om te vergroten

Oplossing: dezelfde bouwhoogte als van de huidige kantoren aanhouden.

De groenbeleving verdwijnt

 • Het plan ligt in de groene zoom rond de woonwijk. In tegenstelling tot andere Amstelveense wijken kent Middenhoven nauwelijks waterpartijen en groene stroken binnen de laagbouw woonwijk, maar is het groen aan de rand gesitueerd, op het centraal gelegen wijkpark na. Door hoger te bouwen dan de huidige situatie en te bouwen tot ver boven de boomtoppen verdwijnt de groenbeleving en is de bebouwing geen eiland meer in het groen.

Dit plan past niet en is niet wenselijk in Middenhoven


Het gaat om heel Middenhoven. Help te voorkomen dat deze plannen uitgevoerd gaan worden!

Als we niet protesteren tegen deze plannen, dan zou het zomaar kunnen dat er ook in andere delen van Middenhoven hoogbouw komt. Zo is in de hoogbouwvisie de volledige westzijde van Middenhoven aangemerkt als potentieel gebied voor hoogbouw. De plannen richten zich nu op de Bovenkerkerweg 2-8, maar uiteindelijk gaat het om het belang van heel Middenhoven. Als hier hoogbouw komt, dan zal dat mogelijk ook in de andere hoogbouwzones van Middenhoven gebeuren. Er is ons beloofd dat onze wijk groen zou blijven, maar dat groene karakter gaat verloren als deze hoogbouw realiteit wordt. Hoogbouw past niet bij dit deel van de laagbouwwijk Middenhoven. Wij willen laten weten dat we ons ernstig zorgen maken.

Dit gebouw zou vervangen gaan worden door een toren van 8 bouwlagen! Het groen eromheen zou verdwijnen. Dat mag toch niet gebeuren?

 

Gaat het beeld van Middenhoven gedomineerd worden door een of meerdere hoge torenflats die vanuit alle kanten prominent zichtbaar zijn? Ook vanuit de Bovenkerkerpolder! Dat past toch niet bij onze wijk? (Afbeelding van Hollandluchtfoto.nl)

Stel je voor dat het groen hier verdwijnt en in plaats daarvan een appartemententoren van 14 bouwlagen hoog met vrij uitzicht op onze huizen en tuinen verrijst. Dat kan toch niet?


Laten we elkaar steunen en neem contact met ons op als je ook vindt dat dit niet door mag gaan!


Informatie over de plannen op de Bovenkerkerweg 2-8

Hier vind je de laatste informatie en documenten over de plannen.

 

Wat kunnen wij doen?

Laten we samenwerken als buurt. Dat kan door ons goed te laten informeren en onze kennis te delen. Samen kunnen we een krachtige stem laten horen.


Wat zijn onze zorgen?

Het plan ontneemt de plezierige woonbeleving van veel licht, water, groen en ruimte in onze wijk.

 

Dit plan is te veel

250 woningen op een klein perceel creëert zijn eigen problemen.

Middenhoven is nu al een wijk met een zeer hoge bevolkingsdichtheid. Er wonen 64 personen per vierkante kilometer, tegen gemiddeld 21 personen per vierkante kilometer in heel Amstelveen. Dit deel van Middenhoven bestaat uit 648 woningen. 250 woningen erbij is een uitbreiding van 38,6%.

Er zal een enorme toename zijn van inwoners (plus bezoekers) en auto's als er 250 appartementen komen met de daarbij horende 350 parkeerplaatsen. Deze druk op de omgeving en ons groene eiland met wandelmogelijkheden (ook voor de honden) en kinderen die kunnen spelen wordt daardoor veel te hoog.

Om het parkeren mogelijk te maken is een bovengrondse parkeergarage nodig van 1,5 bouwlagen hoog en 80 meter lang, recht tegenover de bestaande woningen op de Bouwmeester en de Chirurgijn.

Omdat daarvoor gegraven moet worden is het zeer twijfelachtig of de groenstrook die aan het water ligt met grote bomen kan worden behouden. De huidige hoge bomen zullen waarschijnlijk onvoldoende ruimte hebben voor hun wortels en zullen daardoor niet te redden zijn.

De veiligheid voor voetgangers, fietsers, tram en de bus zal zwaar onder druk komen te staan. Al het verkeer dat het terrein verlaat moet een voetpad, fietspad en trambaan oversteken. De tram uit Westwijk komt uit de onderdoorgang en heeft pas laat zicht op deze overgang. Op de overgangen bij Poortwachter en Spinnerij zijn in het verleden al dodelijke ongevallen geweest. Nu gaat het nog om een paar auto’s op werkdagen, dat worden straks 350 auto’s en de hele dag koeriersdiensten, leveringen van supermarkten, vuilnisdiensten, onderhoudsdiensten en verhuiswagens die de trambaan over moeten steken. Voorafgaand daaraan zal er veel verkeer zijn vanwege de sloop en bouwverkeer.

 

Dit plan is te hoog

In dit deel van de wijk is alleen laagbouw. Hoge gebouwen passen niet bij de wijk, net zomin als dat bij andere laagbouwwijken in Amstelveen zou passen. Deze strook langs de Bovenkerkerweg is de enige locatie in Amstelveen waar nog geen hoogbouw was, maar volgens de hoogbouwvisie nu opeens wel hoogbouw mag komen. We hebben daar tijdens de behandeling van de hoogbouwvisie massaal tegen geprotesteerd. Met de toezegging van de wethouder dat gebouwen zouden passen in de omgeving waar ze komen, heeft de gemeenteraad de hoogbouwvisie aangenomen. Maar hoe passen gebouwen van 8 en 14 verdiepingen bij een wijk met alleen laagbouwwoningen vragen wij ons af.

Volgens de wethouder past een hoogte accent stedenbouwkundig bij de brede Bovenkerkerweg. Misschien is dat zo. Maar dergelijke hoge gebouwen passen stedenbouwkundig zeker niet bij de laagbouwwijk, waar de gebouwen óók aan grenzen.

Door hoogbouw vermindert de privacy in onze huizen en tuinen door het onbelemmerde uitzicht vanuit de appartementen. En de zon zal eerder verdwijnen door de schaduwwerking van de gebouwen

Het beperken van de hoogbouw midden in ons wijk is zeer belangrijk voor onze directe omgeving. Wij zijn niet tegen bouwen en ontwikkelen, zolang het maar past bij onze buurt. Er is geen hoogbouw in de omgeving van de Bovenkerkerweg in Middenhoven, alleen laagbouw huizen en lage kantoren. Hoge appartemententorens horen hier niet. De hoogte van nieuwe gebouwen beperken tot middenbouw is een van onze doelen.

Vermijd dat er opnieuw een 'fallisch gebouw' verrijst

De gemeenteraad heeft recent met grote tegenzin ingestemd met een ander hoogbouwproject aan de Groen van Prinstererlaan omdat er niet meer bijgestuurd kon worden. De raad heeft daarbij aangegeven dat ze willen voorkomen dat er opnieuw zo'n "fallisch gebouw" gaat komen. CDA fractieleider Pier Rienks vond het "Een perfect voorbeeld van fallische architectuur". Ook door wethouder Floor Gordon werd gezegd, "Het college wil evenmin opnieuw in situaties als deze terechtkomen..... Er is anderhalf jaar gesleuteld aan wat er nu ligt, het is nu slikken of stikken, kiezen of delen." 

klik op de foto om het artikel te lezen

In Middenhoven dreigt nu hetzelfde te gebeuren. In het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Wonen in Amstelveen uit 2016 werd nog uitgegaan van 150 woningen op deze kavel. Nu worden er 250 woningen gepland wat tot een kolossaal gebouw leidt. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en college om te zorgen dat dezelfde fout niet opnieuw gemaakt wordt. Hoogbouw in Middenhoven past niet en is niet gewenst. Gemeenteraad, kom nu in actie en zorg dat het niet weer gebeurt.

Groen moet worden behouden

Het plan ligt in de groene zoom rond de woonwijk. In tegenstelling tot andere Amstelveense wijken kent Middenhoven nauwelijks waterpartijen en groene stroken binnen de laagbouw woonwijk, maar is het groen aan de rand gesitueerd, op het centraal gelegen wijkpark na. Door hoger te bouwen dan de huidige situatie en te bouwen tot ver boven de boomtoppen verdwijnt de groenbeleving en is de bebouwing geen eiland meer in het groen.

Het behouden van het groen in de omgeving is zeer belangrijk voor onze woonbeleving en ons welzijn. Als de groene stroken langs het water en op het eiland van de Bovenkerkerweg verdwijnen, dan zal er amper groen overblijven in onze omgeving. We genieten van de vele vogels en de mogelijkheden voor de vogels om nesten te bouwen. Velen van ons hebben hier ook al ijsvogels gezien - een soort die jarenlang beschermd is. Laten we dat koesteren.


Daarom komen wij in actie

De bouwplannen voor Bovenkerkerweg 2-8 geven ons zorgen en vragen onze aandacht. We wachten liever niet deze plannen af en nemen proactief een rol in de bouwplannen. Het feit dat er nu een bouwplan ligt dat groter is en met meer appartementen dan een plan van vijf jaar geleden op hetzelfde stuk, doet vermoeden dat er op een aantal punten niet voldoende naar de zorgen van de wijk is gekeken. We vinden dat de gemeente Amstelveen projecten zou moeten stimuleren die investeren in kwaliteit en niet in kwantiteit. Juist ook met het oog op duurzaamheid voor de lange termijn.

Daarom komen wij in actie. Om buurtbewoners te informeren, onze zorgen te agenderen en bewonersbetrokkenheid te activeren. Ons doel is om eventuele herontwikkeling in Middenhoven in lijn met de wijk te behouden. Vandaar onze slogan:

Houd Middenhoven groen en de gebouwen laag