Documenten over de bouwplannen

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en een overzicht te hebben over alles wat speelt. Er is veel informatie beschikbaar en op verschillende plekken te vinden.


Vervolgproces Ontwikkelzone Bovenkerkerweg 18-01-2022

"...Uitstel bespreking NvU Ontwikkelzone Bovenkerkerweg. Het komen tot een gebiedsvisie voor de ontwikkelzone Bovenkerkerweg is een proces dat veel aandacht heeft en waar velen een mening over hebben. Tijdens de bespreking van de concept NvU in de raadscommissie RWN en tijdens de participatiebijeenkomsten over de concept NvU zijn veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Ruim 120 mensen namen deel aan de digitale participatieavond op 16 december 2021 en dit leverde ruim 200 vragen op. Dit waren vragen die betrekking hebben op de concept NvU, algemene vragen over de plannen en de brede bereikbaarheid van het gebied, maar ook detailvragen over bouwhoogte, aantallen woningen en te hanteren parkeernormen. Wij vinden het belangrijk om de zaken goed op een rij te zetten ook vanwege het grote belang dat wij hechten aan goede en zorgvuldige communicatie naar de betroken omwonenden. Wij geven zorgvuldigheid voorrang boven snelheid...."


Nota Van Uitgangspunten

Op 10 november 2021 is een concept gemaakt waar de uitgangspunten voor transformatie van de Bovenkerkerwegzone beschreven worden. Het is een belangrijk document om te lezen om een goed beeld te krijgen over de herontwikkeling van de Bovenkerkerwegzone. 

 

BELANGRIJK: het concept Nota van Uitgangspunten Ontwikkelzone Bovenkerkerweg wordt op donderdag 16 december besproken met omwonenden. We raden bewoners in Middenhoven aan om zich aan te melden om zich te informeren en om wensen, zorgen en ideeën over de uitgangspunten kenbaar te maken.

 

"In het Ruimtelijk Ontwikkel Perspectief 2020 (ROP2020, vastgesteld door de gemeenteraad in november 2020) is een aantal gebieden aangegeven waar een samenhangende gebiedsontwikkeling op basis van een gebiedsvisie wenselijk is. De gebiedsontwikkeling aan de Bovenkerkerweg heeft daarbij voor de raad prioriteit. Dat is in een aangenomen motie vastgelegd. Voorafgaand aan deze gebiedsvisie is deze nota van uitgangspunten geschreven zodat zowel de raad als de bewoners en andere belanghebbenden input kunnen leveren op de uitgangspunten."


Gemeente wil bouwen met meer aandacht voor leefomgeving en omwonenden

Begin oktober heeft het college van B&W het “Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief 2020” aan de Gemeenteraad aangeboden. In het persbericht zegt Floor Gordon (wethouder Ruimtelijke Ordening): “Ontwikkelaars blijven zich bij ons melden. Om Amstelveen leefbaar te houden en om als gemeente financieel gezond te blijven, is het de hoogste tijd om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen scherper te gaan prioriteren, keuzes te maken en steviger te regisseren met meer oog voor behoud van een fijne leefomgeving.”


De huidige conceptplannen voor de Bovenkerkerweg 2-8 gaan ten koste van de leefbaarheid van onze buurt. Op deze website noemen we meerdere redenen voor onze zorgen. Daarnaast hebben we onlangs de wethouder persoonlijk deze zorgen kunnen toelichten in een gesprek in de wijk.


Het versterken van de leefbaarheid en kwaliteit van Middenhoven is precies datgene wat wij van de gemeente Amstelveen vragen. Nu ook het College van B&W aangeeft bouwplannen nadrukkelijk aan leefbaarheid te toetsen, hebben wij goede hoop dat er een beter en meer passend plan komt.


Verder geeft de wethouder aan dat ze vroegtijdig de raad en omwonenden bij een bouwinitiatief wil betrekken, “zodat we eerder ons oor te luisteren leggen en mogelijke zorgen ophalen en maatschappelijk draagvlak kunnen meewegen bij de beoordeling van een bouwinitiatief naast uiteraard de ruimtelijke en financiële haalbaarheid.” Dit kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen. Nogmaals onze complimenten aan wethouder Gordon voor het ingaan op ons verzoek om de zorgen van de wijk met ons te bespreken.

Bouwplan Bovenkerkerweg 2-8

Hier vindt u nadere informatie over de bouwplannen aan de Bovenkerkerweg 2-8 in Middenhoven. Klik op de knop rechts voor verschillende documenten.

Het bouwplan is veel (250 appartementen), hoog (14 verdiepingen) en druk (350 parkeerplaatsen). Daarom is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en de documenten zorgvuldig te lezen.


Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Wonen in Amstelveen 2016

In het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Wonen in Amstelveen 2016, een document dat op 9 november 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt de Kantorentransformatie Bovenkerkerweg besproken.

Op basis van een stedenbouwkundig beeld dat passend is bij de achterliggende wijk Middenhoven wordt in dat stuk uitgegaan van 150 wooneenheden voor de Bovenkerkerweg 2-8. Dat wijkt nogal af van het huidige plan van 250 woningen op deze locatie!


Hoogbouwvisie Amstelveen

In de Hoogbouwvisie Amstelveen zijn voorwaarden opgenomen waar plannen aan moeten voldoen. De vraag is nu natuurlijk of dit plan aan deze voorwaarden voldoet. We kunnen alvast verklappen dat de gemeente zelf aangeeft dat het plan niet voldoet.


Middenhoven

Middenhoven is een laagbouwwijk. Zelfs de gestapelde bouw is maar 3 of 4 lagen hoog. Alleen rond het winkelcentrum zijn een paar hogere gebouwen. We zouden graag zien dat hoogbouw beperkt blijft en geconcentreerd bij het winkelcentrum.


Bouwplan Bovenkerkerweg 2-8 uit 2015

In 2015 waren er ook bouwplannen voor hoogbouw aan de Bovenkerkerweg 2-8.


Aanvullende Informatie?

Mocht u aanvullende informatie hebben, laat het dan aan ons weten zodat het via deze website gepubliceerd en gedeeld kan worden.